ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Продужени боравак је у ОШ "Рада Миљковић" активан у објекту на Стрелишту и матичном објекту.

Учитељице раде са ученицима 1. и 2. разреда у две смене:
- од 7:30 до 16:00 часова сваког радног дана

ШКОЛСКА 2022/2023.

Продужени боравак у матичном објекту води учитељица Марија Милетић.
У објекту на Стрелишту - учитељице Биљана Рашић - замена Андријана Нешић.
  

Одлуком Школског одбора, а уз сагласност Министарства просвете и науке, у ОШ "Рада Миљковић" од 22. септембра 2010. године ради продужени боравак у објекту школе на Стрелишту (тзв. Мала Рада).


Циљеви реализације садржаја у ПБ су у складу са циљевима основног образовања и васпитања (прописани законом).
 
Све активности ПБ су подељене на:
 1. Самостални рад ученика
 2. Слободне активности
 3. Слободно време.
 
 1. Самостални рад ученика
То је активност која има за циљ да помогне ученику при изради домаћих задатака, као и да брже и лакше савлада наставно градиво предвиђено и прописано наставним планом и програмом. Делимо је на:
 1. Израда домаћих задатака – која подразумева решавање задатих задатака, учење песмица напамет, писање састава, рад у наставним листовима-уџбеницима...
Планирано: 10 часова недељно.
 1.  Учење – које подразумева утврђивање, систематизовање знања, помоћ у учењу, учење учења, вежбање читања и писања...
Планирано: 10 часова недељно
 1. Слободне активности
Све слободне активности делимо на:
 1. Мала школа живота – активност која има за циљ учење, развијање и разумевање бројних способности, знања, навика, развијање интересовања, радозналости, истраживачких способности као и одговорног односа према себи и другима, животној средини и културном наслеђу. Ова активност је заступљена два пута (2 часа) недељно.
 2. Мали уметници – активност која има за циљ развијање музичких, визуелних и говорних способности кроз песму, игру, рецитовање и глуму. Ова активност је заступљена једном (1 час) недељно.
 3. Цртам, шарам, стварам – активност која има за циљ развијање љубави према ликовном изражавању, осећају за облик, боју и простор путем сликања, вајања и учења нових техника ликовног изражавања. Ова активност је заступљена два пута (2 часа) недељно.
 
 1. Слободно време
Слободно време је предвиђено за игру и забаву деце након израде домаћих задатака. Све активности унутар слободног времена су проистекле из потребе деце за игром и рекреацијом која има за циљ развијање физичких способности код деце, спортског и такмичарског духа, правилног односа према физичком и здравственом васпитању као и свести о важности спорта као здравог начина живота. Такође активности утичу и на развијање другарства и начина комуникације. Све активности делимо на:
 1. Спортске активности
 1. Игре без реквизита – Ласте на жици; Берем, берем грожђе; Вук и јагње; Хватање змије за реп; Јурке...
 2. Игре са реквизитима – Нека бије, нека бије; Између две ватре; Гађање чуњева; Прескакање вијаче; Лимбо денс...
 3. Полигон
 4. Спортске игре (Сав тај спорт) – кошарка, фудбал, одбојка
 1. Друштвене активности – активности у којима ученици групно или у пару играју друштвене игре, домине, танграм, слажу пузле, коцке и сл.
 2. Активности по избору – активности које подразумевају гледање ТВ-а, ДВД-а, сређивање Боравка (учионице)...
Све ове активности везане за Слободно време су заступљене свакодневно.
           
Табеларни приказ фонда часова Активности

Активност Недељни фонд часова
1. Самостални рад ученика  
 1. Израда домаћих задатака
10
 1. Учење
10
2. Слободне активности  
 1. Мала школа живота
2
 1. Мали уметници
1
 1. Цртам, шарам, стварам
2
3. Слободно време  
 1. Спортске активности
свакодневно
 1. Друштвене активности
свакодневно
 1. Активности по избору
свакодневно

План и програм рада слободних активности

АКТИВНОСТ: Мала школа живота
Време реализације Назив теме Циљ и задаци
Септембар 1. Пријем првака
2. Упознај себе и друге
3. Хигијена
4. Доношење правила понашања Боравка
Упознавање себе и других, развијање свести о себи и другима, развијaње и неговање позитивних моралних особинa, ставова и уверења ученика. Развијање навике редовног прања руку и вођења рачуна о хигијени руку али осталих делова тела. Упознавање ученика са важношћу одржавања хигијене за здравље. Упознавање са кућним редом школе и доношење правила понашања у Боравку.
Октобар 1. Моје је право
2. Књига – мој најбољи друг
3.Здрава исхрана
Упознавање са дечијим правима али и обавезама, разумевање значаја поштовања права. Развијање љубави према књизи и читању. Формирање навика читања. Стицање знања и формирање ставова ученика у вези са здрављем, здравом исхраном и здравим начином живота.
Новембар 1. Школа толеранције
2. Светски дан ТВ-а
Упознавање са појмом толерантности и развијање свести о истој. Упознавање ученика са добрим странама тв садржаја (програма), њиховом улогом и значајем. Оспособљавање и упућивање ученика за гледање садржаја који су примерени њиховом узрасту.
Децембар 1. У сусрет Новој Години
2. Божић-православље
Развијање креативности код деце кроз израду разних украса, честитки и сл. Развијање способности тумачења драмских ликова, импровизације и имитирања... Стицање и понављање знања о обичајима – обредним радњама везаним за празнике.
Јануар 2. Свети Сава у срцу Стицање и понављање знања о нашем највећем и првом просветитељу. Развијање одговорног односа према културном наслеђу.
Фебруар 1. Љубав – наш покретач
2. Којим језиком говориш?
Развијање  и неговање осећања љубави. Развијање свести и значаја коришћења матерњег језика. Богаћење речника.
Март 1. Осмех за маму (баку, тетку...)
2. Реке, шуме и воде око нас
Развијање љубави према породици. Развијање свести и навика о заштити животне средине.
Април 1. Ускрс
2. Дан планете Земље
3. Књига и ја
Развијање интересовања за самостално ликовно изражавање, креативности и способности представљања својих мисли и идеја. Развијање интересовања за планету Земљу и значаја познавања планете Земље као и других планета. Упознавање ученика са најзначајнијим дечјим писцима и њиховим делима.
Мај 1. Моја Рада – моја школа Развијање љубави према својој школи као и интересовања за упознавање школске средине.
Јун Екологија Развијање одговорног односа и навика за рационално коришћење природних ресурса. Развијање радозналости и истраживачких способности.


АКТИВНОСТ: Мали уметници  
Време реализације Назив теме Циљ и задаци
 
 
Током целе школске године
1.   Драматизација Подстицање стваралачког ангажовања у облицима драматизације и игре.   Креирање и импровизовање покрета и дијалога кроз музику и игру.   Развијање осећаја за музику.   Стицање навика слушања музике.   Упознавање са техникама слушања музике.   Оспособљавање ученика за уочавање вредности и улоге музике у свакодневном животу.   Неговање музичке културе покрета и игре. 
2.   Музика
3.   Плес

АКТИВНОСТ: Цртам, шарам, стварам
Време реализације Назив теме Циљ и задаци
Септембар 1. Мали уметник сам ја Подстицање ученика на стваралачко мишљење и деловање. Развијање способности за опажање облика, величина, боја и положаја облика у природи.
Октобар 1. Пано дечјих права
2. Књига – мој најбољи друг
3. Весело воће
Развијање креативности, опажања и перцепције. Развијање способности илустрације прочитаног. Развијање способности обликовања (пластелина)...
Новембар 1. Кроз игру до толеранције
2. Омиљени лик из цртаћа
 
Развијање свести о различитости, о значају поштовања различитости, значају сарадње, тимског рада. Развијање способности ликовног представљања ликова из цртаних филмова.
Децембар 1. У сусрет Новој Години Развијање маште и креативног изражавања при изради различитих предмета од различитих материјала. Развијање интересовања за групни и рад у пару. Развијање фине моторике и овладавање новим техникама ликовног изражавања.
Јануар 1. Иконе свеца Развијање маште на основу знакова и симбола. Подстицање на лично решавање ликовних порука.
Фебруар 1. Оригами
2. Лик Вука Караџића
Развијање вештине прављења различитих честитки или других ствари од папира. Развијање креативности и осећаја за лепо.
Март 1. Поклон за маму (баку, тетку...)
2. Моја околина и ја
3. Пролећно цвеће
Подстицање на примену научених техника ликовног изражавања. Развијање маште кроз игру, боју...
Април 1. Ускрс-најрадоснији дечји празник
2. „Наше“ планете
3. Књига и ја
Учење нових техника ликовног изражавања. Учење коришћења нових материјала...
Мај 1. Моја Рада – моја школа Оспособљавање за коришћење техника и средстава ликовно-визуелног изражавања.
Јун 1. Слободна тема Неговање потребе ликовног изражавања кроз боје, облике...Наше активности можете погледати на доњим линковима.

Штафета здраве хране у продуженом боравку - 2015

Активности у боравку поводом Дечје недеље - 2015

Радови ученика из продуженог боравка на Пролећном вашару - 2015

Новогодишња приредба и продајна изложба честитки - 2014ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 1

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 2