БИБЛИОТЕКА

. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне активности школе, у којој се прикупља, обрађује и ученицима, наставницима и стручним сарадницима даје на коришћење библиотечко-информациона грађа (књиге, серијске публикације и др.) и извори. Библиотека као специфичан сегмент рада има и прикупљање уџбеника и друга наставна средства намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и стручну литературу за наставнике и стручне сараднике. Задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и коришћења библиотечких услуга, као и да ученике оспособљава да користе информације у свим облицима и на свим медијима и омогући им да овладају вештинама потребним за учење у току целог живота.

разред   САДРЖАЈИ И НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

V             Часови редовне наставе и додатног рада током наставне године: обрада погодних наставних јединца из разних предмета у библиотеци, посебни задаци ученика у вези с коришћењем књижне и некњижне грађе из разних предмета и области, обрада разних врста књижевних и научно-популарних текстова усмене, писмене и практичне вежбе у вези са књижном и некњижном грађом.Часови у школској библиотеци: упознавање ученика са фондом за овај узраст, разликовање појмова стручна књига, приручник, издање, година издавања; објашњавање садржаја, предговора и поговора, припрема и извођење разних вежби, програма и такмичења у вези са читањем и коришћењем књижне и некњижне грађе.Самосталан групни и индивидуални рад ученика у библиотеци; организовање и пружање непосредне стручне помоћи

VI              Часови редовне наставе и додатног рада током наставне године: обрада погодних наставних јединца из разних предмета у библиотеци, посебни и групни и индивидуални задаци ученика из подручја о облика васпитно-образовног рада уз коришћење различитих књижевних, научно-популарних и научних текстова; усмене, писмене и практичне вежбе у вези са књижном и некњижном грађом. Часови у школској библиотеци: упознавање ученика са фондом за овај узраст, упознавање ученика са стручним каталогом и његовим коришћењем, вежбе у тражењу и налажењу књижне и некњижне грађе помоћу каталога; даљи рад на оспособљавању ученика за самостално коришћење књижне и некњижне грађе у различитим ситуацијама; овладавање употребом разних приручника – приручне литературе; организовање и извођење пригодних програма и такмичења. Самосталан групни и индивидуални рад ученика у библиотеци; организовање пружање непосредне стручне помоћи из разних подручја и облика васпитно-образовног рада.

VII               Часови редовне наставе и додатног рада у школској години: обрада погодних наставних јединца из разних предмета у библиотеци, посебни и групни и индивидуални задаци ученика из подручја о облика васпитно-образовног рада уз коришћење различитих књижевних, научно-популарних и научних текстова; усмене, писмене и практичне вежбе у вези са књижном и некњижном грађом.Часови у школској библиотеци: упознавање ученика са фондом за овај узраст; вежбе у тражењу и налажењу књижне и некњижне грађе помоћу каталога; усмени и писмени прикази књига и других публикација уз помоћ одговарајуће књижне и некњижне грађе, оспособљавање ученика за израду извода из библиографија; организовање и извођење пригодних програма и такмичења.Самосталан групни и индивидуални рад ученика у библиотеци; организовање пружање непосредне стручне помоћи из разних подручја и облика васпитно-образовног рада.

VIII                Часови редовне наставе и додатног рада током наставне године(елементи и захтеви као у седмом

разреду);Часови у школској библиотеци: упознавање ученика са фондом за овај узраст; израда малих тематских библиографија, утврђивање, систематизовање и проверавање знања, умења и вештина у вези са самосталним тражењем, налажењем и коришћењем библиотечко-информацијске грађе; припремање и извођење пригодних програма и такмичења. Самосталан групни и индивидуални рад ученика у библиотеци; организовање пружање непосредне стручне помоћи из разних подручја и облика васпитно-образовног рада.

Наведене програмске задатке и садржаје разрађују, планирају и остварују:

- сви наставници предметне наставе у сарадњи са школским библиотекаром; школски библиотекар у сарадњи са наставницима предметне наставе, одељењским већима и старешинама, стручним активима, стручним сарадницима и Саветом родитеља.

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР:

  1. Формирање секције и израда годишњег плана рада
  2.  Одржавање реда на полицама, уређивање ентеријера ради постизања што пријатније атмосфере у библиотеци
  3.  Планирање набавке одређених наслова на Сајму књига у циљу обогаћивања постојећег библиотечког фонда, као и изложба књига које су ученици купили на Сајму
  4.  Договор око прикупљања уџбеника за ученике из социјално угрожених породица
  5. Обележавање Месеца књиге и Дечје недеље

 
НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР:
1) Информисање осталих ученика школе о библиотечком фонду којим располаже школска библиотека (ово се односи на књиге ван списка обавезне домаће лектире)
2) Набавка књига за награђивање ученика (за постигнут одличан успех, за постигнут значајан успех на различитим такмичењима...)
3) Организовање презентација одређених савремених књига домаће и светске књижевности у циљу приближавања књижевних дела ученицима и популаризације читања
4) Организовање дискусија о прочитаним књигама, о везама књижевности и сродних уметности (филм, позориште...)
 
ЈАНУАР, ФЕБРУАР:
1) Електронска каталогизација библиотечког фонда (ова активност се организује у договору са професорима рачунарства и информатике и њена реализација се дешава континуирано, у току целе школске године)
2) Организовање тематске изложбе књига
3) Организовање трибине „Сава Немањић у књижевности''
4) Обележавање Дана заљубљених
 
МАРТ, АПРИЛ:
1) Организовање презентације под називом „Моја препорука за читање'' уз ликовни и литерарни приказ дела, у циљу популаризације читања
2) Сарадња са Народном библиотеком „Радислав Никчевић''
3) Обележавање Светског дана књиге
 
МАЈ, ЈУН:

  1. Израда паноа „Стручни појмови'' на ком се налазе сви књижевноуметнички појмови које су ученици усвојили током школске године
  2. Обележавање Дана школе
  3.  Посета релевантним културним садржајима намењеним деци (изложбе, предавања, радионице, представе...). Ова активност се реализује континуирано током целе школске године, у зависности од термина одржавања наведених садржаја.
  4.  Гледање играних филмова који су екранизација популарних књига (по избору ученика)
  5.  Анализирање рада секције, предлози за побољшање рада у будућности.

                                                                                                     Весна Стојановић, проф .српског језика

                                                                                                      Јелена  Ђорђевић, проф.српског језика


 

Digitalne biblioteke

 

Antologija srpske književnosti

Digitalna Antologija srpske književnosti je zajednički projekat Učiteljskog fakulteta u Beogradu i Majkrorosoft Razvojnog centra u Beogradu u okviru aktivnosti programa „Partner u učenju“. Antologija srpske književnosti ima preko 130 dela narodne, stare i nove književnosti dostupnih za preuzimanje preko interneta: od srednjovekovnih žitija srpskih svetaca i narodne poezije i proze, preko najznačajnijih dela književnosti XVIII i XIX veka, do izuzetnih ostvarenja s početka XX veka koja nisu pod autorskim pravima i važnih savremenih književnih dela za čije su objavljivanje u ovoj ediciji pravo dali sami autori.

 

Digitalna Narodna biblioteka Srbije

Digitalna Biblioteka Matice srpske

Projekat Rastko - Biblioteka srpske kulture

Digitalna biblioteka Biblioteke grada Beograda

Narodne umotvorine

Međunarodna dečija digitalna biblioteka

 

Srpska dečja digitalna biblioteka

Zbirka sadrži 127 digitalnih kopija knjiga iz srpske književnosti za decu. Nacionalni uređivački odbor, sastavljen od profesora književnosti za decu i bibliotekara, odabrao je knjige za decu uzrasta od 3 do 13 godina koje po svom sadržaju, umetničkim, istorijskim i književnim vrednostima predstavljaju sam vrh srpske književnosti za decu. Projekat je realizovan u NBS 2004. godine. Izdavači iz Srbije su, kao saradnici NBS u ovom značajnom nacionalnom projektu, ustupili Biblioteci autorska prava za postavljanje celokupnih knjiga u punom tekstu.

 

Biblioteka Veliki rat

Veliki rat je digitalna biblioteka nastala kao rezultat učešća Narodne biblioteke Srbije u projektu Europeana kolekcije 1914-1918, koji ima za cilj da iz fondova 9 nacionalnih biblioteka digitalizuje i učini javno dostupnim preko 400.000 publikacija nastalih tokom Prvog svetskog rata. Pravljena je sa vizijom da na jednom mestu prikupi sve publikacije vezane za srpski narod, a koje su nastale tokom Prvog svetskog rata.

Digitalna biblioteka Biblioteke grada Beograda
 
Europeana je internet portal koji nudi pristup milionima knjiga, slika, filmova, muzejskih dela i arhivskih zapisa koji su digitalizovani širom Evrope. Pruža pristup različitim tipovima sadržaja kulturnog i naučnog nasleđa Evrope. Digitalni predmeti koje korisnik može pronaći na Evropeani nisu uskladišteni na jednom centralnom računaru, nego ostaju u okviru institucije od koje potiču, tj. u okviru njihove mreže. Različiti tipovi organizacija kulturne baštine - muzeji, biblioteke, arhivi i audiovizuelne kolekcije kategorišu svoj sadržaj na različite načine i koristeći različite standarde.


ПОДРШКА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ШКОЛСКЕ 2019/20. (КЛИК НА СЛИКУ)