Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи. Орган управљања установе чине по три председника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Мандат органа управљања траје четири године. Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седници школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања. Седници присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

За обављање послова из своје надлежности орган управљања - школски одбор одговара органу који га именује и оснивачу.